quinta-feira, 20 de agosto de 2009

EXEGE DE JOÃO 9:1 a 12

Por; Juberto Oliveira da Rocha Jr

TEXTO NO ORIGINAL

9.1 Kai\ para/gwn ei)=den a)/nqrwpon tuflo\n e)k geneth=j. 9.2 kai\ h)rw/thsan au)to\n oi( maqhtai\ au)tou= le/gontej, (Rabbi/, ti/j h(/marten, ou(=toj h)\ oi( gonei=j au)tou=, i(/na tuflo\j gennhqv=; 9.3 a)pekri/qh )Ihsou=j, Ou)/te ou(=toj h(/marten ou)/te oi( gonei=j au)tou=, a)ll' i(/na fanerwqv= ta\ e)/rga tou= qeou= e)n au)t%=. 9.4 h(ma=j dei= e)rga/zesqai ta\ e)/rga tou= pe/myanto/j me e(/wj h(me/ra e)sti/n: e)/rxetai nu\c o(/te ou)dei\j du/natai e)rga/zesqai. 9.5 o(/tan e)n t%= ko/sm% w)=, fw=j ei)mi tou= ko/smou. 9.6 tau=ta ei)pw\n e)/ptusen xamai\ kai\ e)poi/hsen phlo\n e)k tou= ptu/smatoj kai\ e)pe/xrisen au)tou= to\n phlo\n e)pi\ tou\j o)fqalmou\j 9.7 kai\ ei)=pen au)t%=, (/Upage ni/yai ei)j th\n kolumbh/qran tou= Silwa/m [o(\ e(rmhneu/etai )Apestalme/noj]. a)ph=lqen ou)=n kai\ e)ni/yato kai\ h)=lqen ble/pwn. 9.8 Oi( ou)=n gei/tonej kai\ oi( qewrou=ntej au)to\n to\ pro/teron o(/ti prosai/thj h)=n e)/legon, Ou)x ou(=to/j e)stin o( kaqh/menoj kai\ prosaitw=n; 9.9 a)/lloi e)/legon o(/ti Ou(=to/j e)stin, a)/lloi e)/legon, Ou)xi/, a)lla\ o(/moioj au)t%= e)stin. e)kei=noj e)/legen o(/ti )Egw/ ei)mi. 9.10 e)/legon ou)=n au)t%=, Pw=j [ou)=n] h)ne%/xqhsa/n sou oi( o)fqalmoi/; 9.11 a)pekri/qh e)kei=noj, (O a)/nqrwpoj o( lego/menoj )Ihsou=j phlo\n e)poi/hsen kai\ e)pe/xrise/n mou tou\j o)fqalmou\j kai\ ei)=pe/n moi o(/ti (/Upage ei)j to\n Silwa\m kai\ ni/yai: a)pelqw\n ou)=n kai\ niya/menoj a)ne/bleya. 9.12 kai\ ei)=pan au)t%=, Pou= e)stin e)kei=noj; le/gei, Ou)k oi)=da.

ANALISE GRAMATICAL

9.1 Kai\ para/gwn ei)=den a)/nqrwpon tuflo\n e)k geneth=j.

Kai\ — conjunção coordenativa

para/gwn — é um verbo no particípio presente ativo nominativo masculino singular

ei)=den — é um verbo indicativo aoristo ativo da terceira pessoa do singular

a)/nqrwpon — é um substantivo acusativo masculino singular

tuflo\n — é um adjetivo acusativo masculino singular

e)k — é um preposição genitiva

geneth=j. — é um substantivo genitivo feminino singular

9.2 kai\ h)rw/thsan au)to\n oi( maqhtai\ au)tou= le/gontej, (Rabbi/, ti/j h(/marten, ou(=toj h)\ oi( gonei=j au)tou=, i(/na tuflo\j gennhqv=;

kai\ — conjunção coordenativa

h)rw/thsan — é um verbo indicativo aoristo ativo terceira pessoa do plural

au)to\n — é um substantivo/pronome acusativo masculino terceira pessoa do singular

oi(— é um artigo definido nominativo masculino plural

maqhtai\ — é um substantivo nominativo masculino plural

au)tou= — é um substantivo/pronome genitivo masculino terceira pessoa do singular

le/gontej, — é um verbo particípio presente ativo nominativo masculino plural

(Rabbi/, — é um substantivo vocativo masculino singular

ti/j — é um adjetivo pronominal indefinido nominativo masculino singular

h(/marten, — é um verbo indicativo aoristo ativo terceira pessoa do singular

ou(=toj — é um adjetivo pronominal demonstrativo nominativo masculino do singular

h)\ — é uma conjunção coordenativa

oi( é um artigo definido nominativo masculino plural

gonei=j — é um substantivo nominativo masculino plural

au)tou=, — é um substantivo/pronome genitivo masculino terceira pessoa do singular

i(/na — é uma conjunção superordenativa (hiperordenativa)

tuflo\j — é um adjetivo nominativo masculino do singular

gennhqv=; — é um verbo subjuntivo aoristo passivo terceira pessoa do singular

9.3 a)pekri/qh )Ihsou=j, Ou)/te ou(=toj h(/marten ou)/te oi( gonei=j au)tou=, a)ll' i(/na fanerwqv= ta\ e)/rga tou= qeou= e)n au)t%=.

a)pekri/qh — é um verbo indicativo aoristo passivo depoente terceira pessoa do singular

)Ihsou=j, — é um substantivo nominativo masculino singular

Ou)/te — é um conjunção coordenativa

ou(=toj — é um adjetivo pronominal demonstrativo nominativo masculino do singular

h(/marten — é um verbo indicativo aoristo ativo terceira pessoa do singular

ou)/te — é uma conjunção coordenativa

oi( — é um artigo definido nominativo masculino plural

gonei=j — é um substantivo nominativo masculino plural

au)tou=, — é um substantivo/pronome genitivo masculino terceira pessoa do singular

a)ll' — é uma conjunção superordenativa

i(/na — é uma conjunção subordinativa

fanerwqv= — é um verbo subjuntivo aoristo passivo terceira pessoa do singular

ta\ — é um artigo definido nominativo neutro do plural

e)/rga — é um substantivo nominativo neutro do plural

tou= — é um artigo definido genitivo masculino do singular

qeou= — é um substantivo genitivo masculino do singular

e)n — é uma preposição condativo

au)t%=. — é um substantivo dativo masculino terceira pessoa do singular

9.4 h(ma=j dei= e)rga/zesqai ta\ e)/rga tou= pe/myanto/j me e(/wj h(me/ra e)sti/n: e)/rxetai nu\c o(/te ou)dei\j du/natai e)rga/zesqai.

h(ma=j — é um substantivo/pronome acusativo 1º pessoa do plural

dei= — é um verbo indicativo presente ativo da terceira pessoa do singular

e)rga/zesqai — é um verbo infinitivo presente passivo nominativo

ta\ — é um artigo definido acusativo neutro plural

e)/rga — é um substantivo acusativo neutro plural

tou= — é um artigo definido genitivo masculino singular usado como substantivo/pronome genitivo masculino da terceira pessoa do singular. “É, contração de adjetivo pronominal relativo nominativo masculino singular

pe/myanto/j — é um verbo particípio aoristo ativo genitivo masculino singular

me — é um pronome acusativo primeira pessoa do singular

e(/wj — é uma conjunção subordinativa

h(me/ra — é um substantivo nominativo feminino singular

e)sti/n: — é um verbo indicativo presente ativo terceira pessoa do singular

e)/rxetai — é um verbo indicativo presente média ou passivo depoente terceira pessoa do singular

nu\c — é um substantivo nominativo feminino singular

o(/te — é um adjetivo advérbio relativo

ou)dei\j — é um adjetivo pronominal cardinal nominativo masculino singular

du/natai — é um verbo indicativo presente médio passivo depoente terceira pessoa do singular

e)rga/zesqai. — é um verbo infinitivo presente média ou passivo depoente

9.5 o(/tan e)n t%= ko/sm% w)=, fw=j ei)mi tou= ko/smou.

o(/tan — é uma conjunção subordinativa

e)n — é uma preposição condativa

t%= — é um artigo definido dativo masculino singular

ko/sm% — é um substantivo dativo masculino singular

w)=, — é um verbo subjuntivo presente ativo primeira pessoa do singular

fw=j — é um substantivo nominativo neutro singular

ei)mi — é um verbo indicativo presente ativo primeira pessoa do singular

tou= — é um artigo definido genitivo masculino singular

ko/smou. — é um substantivo genitivo masculino singular

9.6 tau=ta ei)pw\n e)/ptusen xamai\ kai\ e)poi/hsen phlo\n e)k tou= ptu/smatoj kai\ e)pe/xrisen au)tou= to\n phlo\n e)pi\ tou\j o)fqalmou\j

tau=ta — é um adjetivo pronominal demonstrativo acusativo neutro plural

ei)pw\n — é um verbo particípio aoristo ativo nominativo masculino singular

e)/ptusen — é um verbo indicativo aoristo ativo terceira pessoa do singular

xamai\ — é um adjetivo advérbio

kai\ — é uma conjunção coordenativa

e)poi/hsen — é um verbo indicativo aoristo ativo terceira pessoa do singular

phlo\n — é um substantivo acusativo masculino singular

e)k — é uma preposição congenitiva

tou= — é um artigo definido dativo neutro singular

ptu/smatoj — é um substantivo genitivo neutro singular

kai\ — conjunção coordenativa

e)pe/xrisen — é um verbo indicativo aoristo ativo terceira pessoa do singular

au)tou= — é um pronome genitivo masculino terceira pessoa do singular

to\n — é um artigo definido acusativo masculino singular

phlo\n — é um substantivo acusativo masculino singular

e)pi\ — é um preposição com acusativo

tou\j — é um artigo definido acusativo masculino plural

o)fqalmou\j — substantivo acusativo masculino plural

9.7 kai\ ei)=pen au)t%=, (/Upage ni/yai ei)j th\n kolumbh/qran tou= Silwa/m [o(\ e(rmhneu/etai )Apestalme/noj]. a)ph=lqen ou)=n kai\ e)ni/yato kai\ h)=lqen ble/pwn.

kai\ — conjunção coordenativa

ei)=pen — verbo indicativo aoristo ativo terceira pessoa do singular

au)t%=, — substantivo/pronome dativo masculino da terceira pessoa do singular

(/Upage — verbo imperativo presente ativo segunda pessoa do singular

ni/yai — é um verbo imperativo aoristo médio da segunda pessoa do singular

ei)j — preposição com acusativo

th\n — artigo definido acusativo feminino singular

kolumbh/qran — substantivo acusativo feminino singular

tou= — artigo definido genitivo masculino singular

Silwa/m — substantivo genitivo masculino singular

o(\ — adjetivo pronominal relativo nominativo neutro singular

e(rmhneu/etai — verbo particípio presente da terceira pessoa do singular

)Apestalme/noj — verbo particípio perfeito média ou passivo depoente masculino singular

a)ph=lqen — verbo indicativo aoristo ativo da terceira pessoa do singular

ou)=n — conjunção superordenativo

kai\ — conjunção coordenativa

e)ni/yato — verbo indicativo aoristo médio terceira pessoa do singular

kai\ — conjunção coordenativa

h)=lqen — verbo indicativo aoristo ativo da terceira pessoa do singular

ble/pwn. — verbo particípio presente ativo nominativo masculino singular

9.8 Oi( ou)=n gei/tonej kai\ oi( qewrou=ntej au)to\n to\ pro/teron o(/ti prosai/thj h)=n e)/legon, Ou)x ou(=to/j e)stin o( kaqh/menoj kai\ prosaitw=n;

Oi( — artigo definido nominativo masculino plural

ou)=n — conjunção superordenativa

gei/tonej — substantivo nominativo masculino plural

kai\ — conjunção coordenativa

oi( — artigo nominativo masculino plural função: pronome nominativo masculino da terciera pessoa do plural “é, contração” adjetivo pronominal relativo nominativo masculino plural

qewrou=ntej — verbo particípio presente ativo nominativo masculino do plural

au)to\n — pronome acusativo masculino da terceira pessoa do singular

to\ — artigo definido acusativo neutro singular

pro/teron — adjetivo pronominal comparativo acusativo neutro do singular

o(/ti — conjunção coordenativa

prosai/thj — substantivo nominativo masculino singular

h)=n — verbo indicativo imperfeito ativo da terceira pessoa do singular

e)/legon, — verbo indicativo imperfeito ativo da terceira pessoa do plural

Ou)x — partícula interrogativa

ou(=to/j — adjetivo pronominal demonstrativo nominativo masculino do singular

e)stin — verbo indicativo presente ativo da terceira pessoa do singular

o( — artigo definido nominativo masculino singular função: usado como pronome nominativo masculino da terceira pessoa do singular

kaqh/menoj — verbo particípio presente médio ou passivo depoente masculino singular

kai\ — conjunção coordenativa

prosaitw=n; — verbo particípio presente ativo nominativo masculino singular

9.9 a)/lloi e)/legon o(/ti Ou(=to/j e)stin, a)/lloi e)/legon, Ou)xi/, a)lla\ o(/moioj au)t%= e)stin. e)kei=noj e)/legen o(/ti )Egw/ ei)mi.

a)/lloi — adjetivo pronominal nominativo masculino plural

e)/legon — verbo indicativo imperfeito ativo da terceira pessoa do plural

o(/ti — conjunção coordenativa

Ou(=to/j — advérbio pronominal demonstrativo nominativo masculino singular

e)stin, — verbo indicativo presente ativo da terceira pessoa do singular

a)/lloi — adjetivo pronominal nominativo masculino plural

e)/legon, — verbo indicativo imperfeito ativo da terceira pessoa do plural

Ou)xi/, — partícula sentencial

a)lla\ — conjunção superordenativa

o(/moioj — adjetivo nominativo comparativo singular

au)t%= — pronome dativo masculino da terceira pessoa do singular

e)stin. — verbo indicativo presente ativo da terceira pessoa do singular

e)kei=noj — adjetivo pronominal demonstrativo nominativo masculino singular

e)/legen — verbo indicativo imperfeito ativo da terceira pessoa do singular

o(/ti — conjunção coordenativa

)Egw/ — pronome nominativo da primeira pessoa do singular

ei)mi. — verbo indicativo presente ativo da primeira pessoa do singular

9.10 e)/legon ou)=n au)t%=, Pw=j [ou)=n] h)ne%/xqhsa/n sou oi( o)fqalmoi/;

e)/legon — verbo indicativo imperfeito ativo da terceira pessoa do plural

ou)=n — conjunção superordenativa

au)t%=, — pronome dativo masculino da terceira pessoa do singular

Pw=j — adjetivo advérbio interrogativo

ou)=n — conjunção coordenativa

h)ne%/xqhsa/n — verbo indicativo aoristo passivo da terceira pessoa do plural

sou — pronome genitivo da segunda pessoa do singular

oi( — artigo definido nominativo masculino do plural

o)fqalmoi/; — substantivo nominativo masculino do plural

9.11 a)pekri/qh e)kei=noj, (O a)/nqrwpoj o( lego/menoj )Ihsou=j phlo\n e)poi/hsen kai\ e)pe/xrise/n mou tou\j o)fqalmou\j kai\ ei)=pe/n moi o(/ti (/Upage ei)j to\n Silwa\m kai\ ni/yai: a)pelqw\n ou)=n kai\ niya/menoj a)ne/bleya.

a)pekri/qh — verbo indicativo aoristo passivo depoente da terceira pessoa do singular

e)kei=noj, — adjetivo pronominal demonstrativo nominativo masculino singular

(O — artigo definido nominativo masculino singular

a)/nqrwpoj — substantivo nominativo masculino singular

o( — artigo definido nominativo masculino do singular. Usado como: adjetivo pronominal relativo nominativo masculino singular

lego/menoj — verbo particípio presente média ou passivo depoente masculino singular

)Ihsou=j — substantivo nominativo masculino singular

phlo\n — substantivo acusativo masculino singular

e)poi/hsen — verbo indicativo aoristo ativo da terceira pessoa do singular

kai\ — conjunção coordenativa

e)pe/xrise/n — verbo indicativo aoristo ativo da terceira pessoa do singular

mou — pronome genitivo da primeira pessoa do singular

tou\j — artigo definido acusativo masculino plural

o)fqalmou\j — substantivo acusativo masculino plural

kai\ — conjunção coordenativa

ei)=pe/n — verbo indicativo aoristo ativo da terceira pessoa do singular

moi — pronome dativo primeira pessoa do singular

o(/ti — conjunção superordenativa

(/Upage — verbo imperativo presente ativo da segunda pessoa do singular

ei)j — preposição com acusativo

to\n — artigo definido acusativo masculino singular

Silwa\m — substantivo acusativo masculino singular

kai\ — conjunção coordenativa

ni/yai: — verbo imperativo aoristo médio da segunda pessoa do singular

a)pelqw\n — verbo particípio aoristo ativo nominativo masculino da primeira pessoa do singular

ou)=n — conjunção superordenativa

kai\ — conjunção coordenativa

niya/menoj — verbo particípio aoristo médio nominativo masculino da primeira pessoa do singular

a)ne/blea. — verbo indicativo aoristo ativo da primeira pessoa do singular

9.12 kai\ ei)=pan au)t%=, Pou= e)stin e)kei=noj; le/gei, Ou)k oi)=da.

kai\ — conjunção coordenativa

ei)=pan — verbo indicativo aoristo ativo da primeira pessoa do plural

au)t%=, — pronome dativo masculino da terceira pessoa do singular

Pou= — adjetivo advérbio interrogativo

e)stin — verbo indicativo presente ativo da terceira pessoa do singular

e)kei=noj — adjetivo pronominal demonstrativo nominativo masculino singular

le/gei, — verbo indicativo presente ativo da terceira pessoa do singular

Ou)k — advérbio

oi)=da. — verbo indicativo perfeito ativo da primeira pessoa do singular.

TRADUÇÃO

João 9:1-12

V.1 - Passando Jesus, viu um cego de nascença.

V.2 - Perguntaram-lhe os seus discípulos: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego?

V.3 - Respondeu Jesus: nem ele pecou nem seus pais; mas foi para que nele se manifestasse as obras de Deus.

V.4 - Importa que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia: vem a noite, quando ninguém pode trabalhar.

V.5 - Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo.

V.6 - Dito isto, cuspiu no chão e com a saliva fez lodo, e untou com lodo os olhos do cego.

V.7 - E disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé e ele foi, lavou-se, e vou vendo.

V.8 - Então os vizinhos e aqueles que antes o tinham visto perguntaram: não é esse o mesmo que se sentava a mendigar?

V.9 - Uns diziam: É ele, e outros: Não é, mas se parece com ele. Ele dizia: Sou eu.

V.10 - Perguntaram-lhe, pois: Como se te abriram os olhos?

V.11 - Respondeu ele: o homem que se chama Jesus fez lodo, untou-me os olhos, e disse-me: Vai a Siloé e lava-te. Fui, pois, lavei-me, e fiquei vendo.

V.12 - E perguntaram-lhe: Onde está ele? Respondeu: Não sei.


Autoria de João

Apesar de o evangelho de João ser por muitos tratado de “o quarto evangelho” (indicam os críticos não saberem sua autoria) o evangelho de João é o menos anônimo. Há em João uma espécie de assinatura, “o discípulo a quem Jesus amara”. ( 21:20.24; cf. 13:23-25; 19:26-27; 20:2-8; 21:7).

De fato a autoria de João não parece constituir problema. Há evidências internas e externas de que João de fato é o autor deste evangelho. Só quis contudo dar uma rápida introdução do assunto.

Porque João é considerado discípulo amado. Outros discípulos poderiam sê-lo, contudo, os textos a seguir nos levam a crer em João como sendo o tal: 21:20-24; 21:7; 20:2-8; 13:23-25.

Gênero Literário

O evangelho de João é por vezes tratado por pai da igreja como espiritual, contudo isso não quer dizer que João seja mais inspirado que os evangelhos senóticos.

João não escreveu no vácuo. Ele se valeu de memórias suas, de tradições e alguns afirmam que ele teria usado os demais evangelhos para escrever o seu (essa ultima afirmação contudo não pode ser afirmada com plena certeza).

João se destingue dos outros evangelhos de duas maneiras: no estilo de ensino de Jesus e na cronologia e modo de estruturar o ministério de Jesus. O tema de João é Jesus e sua missão.

O que está implícito nos evangelhos toma-se explicito em João.

A estrutura do evangelho de João em grande parte formou-se pela mistura das palavras e ações (diferente dos senóticos). João divide o ministério em 2 partes, ambas centralizadas em Jerusalém.

O evangelho de João não contém parábolas, menciona apenas sete milagres (cinco dos quais não registrados em nenhum dos outros evangelhos). O autor enfatiza a verdade física de Cristo como uma defesa contra a alegação de que não possuíra verdadeira natureza humana.

Contexto Histórico

Emborca João constasse ser datado do segundo século pôr crítica extremados, a descoberta do fragmento do papiro Rylandes contendo versículos de João 18 (datado pôr volta de 135 AC.) forçou uma data mais recuada. Várias décadas teriam sido necessárias entre a redação original e sua cópia e circulação num ponto tão distante como o interior do Egito onde o papiro foi encontrado. Aparentemente o evangelho já circulava em 89 e 90, emborca possa ter sido escrito antes disso, em Eféso (uma data anterior ao ano 70 já foi sugerida com base em 5:2, que pode indicar que Jerusalém ainda não fora destruída). Descobertas em João têm confirmado a genuinidade do contexto e do padrão de pensamento Judaica visto em João. O livro pode ser datado entre 85 a 90 D.C. Há autores que colocam datas bem posteriores.

Propósito: João deixa claro o propósito de seu evangelho, em 20:31, a saber “para que creias que Jesus é o Cristo, o filho de Deus, e fará que, crendo tenhais vida em seu nome”. Alguns manuscritos gregos deste evangelho apresentam, nesta passagem, formas para “Crer”. Uns contém o subjuntivo (“para que comecem a crer”) outros contém o presente do subjuntivo (“para que continuem crendo”). No primeiro caso João teria escrito para convencer a incrédulos a crer em Jesus Cristo e serem salvos. No segundo caso, João teria escrito para consolidar os fundamentos da fé de modo que os crentes continuassem firmes, apesar dos falsos ensinos de então, e assim terem plena comunhão com o Pai e o Filho (cf. 17:3). Estes dois propósitos são vistos no evangelho segundo João. Contudo, o peso do evangelho no seu todo favorece o segundo caso como sendo o propósito predominante.

Palavras ou Termos Chaves e Traços Gramaticais

Foneiofé: Subj. aoristo pass. feminino - que quer dizer não apenas manifestos quer dizer: fazer manifestos, tornar claro e trazer a claridade as obras de Deus atras da cegueira do homem. Jesus traria luz a vida daquele cego e conseqüentemente tornaria clara as obras de Deus.

Eptison: aoristo - Cuspir - há estudiosos que argumentam que nos tempos bíblicos o valor terapêutico da saliva era altamente estimado.

Fós: substantivo que quer dizer: luz, fulgor - No NT. fós oferece 72 vezes (33 deles nos escritos de João). No novo dicionário de Teologia do NT vê-se a seguinte afirmação:

“É João, de modo especial, que retrata Jesus Cristo como a luz que rompe no meio da escuridão do mundo” João 1:4 conf. 8:12.

· Fós eimí tou kosmo - Sou a luz do mundo - Cristo a “Luz do Mundo” pode ser bem compreendido nas palavras de Champlin:

“A cegueira daquele homem sugeriu o tema de que Jesus é a luz do mundo. Ele oferece aqui a conceder a física, que é aqui utilizada como símbolo daquela visão superior, a percepção espiritual, que conduz a vida eterna, no reino da luz de Deus.

Champlin faz uma citação de Welbert F. Howard que, penso, concluirá o comentário a cerca da “Luz do Mundo” com chave de ouro: “Em todas as manifestações de Cristo ele outorga luz, pelo que também aquele esmoleiro cego, ele concedeu a visão.

Estrutura do Texto

V-1- A cura do cego de nascença é o sexto sinal escolhido por João. Mostra o problema básico do pecado e sofrimento (conforme João) com o pano de fundo do debate sobre a identidade de Jesus. O sinal solucionou um problema de nascença, o que o pecado também é (SL-51:5). Jesus sendo a luz do mundo (S. conforme 8:12) cumpre a esperança messiânica (S-35:5) . A época é a festa do tabernáculo.

V-2 e 3- Quem pecou - baseado em passagens como por exemplo 20:5 Vr. 3/29 os Judeus achavam possível os pecados dos pais passar para os filhos. Jesus nega que a cegueira fosse punição direta dos pais ou da vítima: mas bom era para glorificar a Deus (conforme 11:4). Obras de Deus, além de milagres incluiu mudar vedar (6:28 S).

V-4 e 5- Enquanto se espera a segunda venda só se vê a luz real pela fé - Luz do Mundo.

V-7- Silvé - Enviado - Era um tanque na extremidade de um túnel, escavado por Ezequiar, que trazia água da fonte da virgem. Deste tanque as águas cerimoniais foram colhidas (7:37). Simboliza o fato que Cristo é o enviado de Deus.

V-11- Da cegueira para a percepção.

Toda a estrutura do texto nos fala de: Trevas verso Luz; Fé verso Incredulidade.

Mensagem para a época - Mensagem para todos os tempos

João 9:2- Quem pecou, este ou seus pais? Por detrás da pergunta dos discípulos faz não apenas a noção bíblica de que os filhos às vezes são responsabilizados pelos pecados de seus pais (Ex. 20-9; analisada e ????? em Ezequiel 18), mas também a ideia proposta for sendo abeis de que a criança no útero já vem em volta em pecado - C/ Ransey Michaels nos diz acerca dessa passagem que: “Baseado em GN. 25:22 e SL-58:3. Não é provável que as ideias helenisticas a respeito da precedência da alma tenham contribuído para o surgimento para o surgimento desta pergunta. Há no Judaismo”. Mesmo assim essa passagem acaba combatendo as ideias elenisticas pensamentos e também as ideias espirituais atuar e que os não tivessem tais pensamento em morte.

João 9:4- Trata da aproximação da cruz (que de fato só se tornará mais evidente apartir do capitulo 11). Cristo fala da aproximação do fim. Cristo já vem dizendo que “é chegada a sua hora”, ou que a hora está próxima desde o capitulo 7. A noite - trevas é o evento da crucificação.

João-9:5- Sou a luz do mundo - conforme 8:12 - Aqui a despeito do verbo plural (devemos) o veículo precedente, o foco está em Jesus e em sua singularidade. A luz está no mundo enquanto ele prossegue em seu trabalho, sendo a escuridão a hora de sua paixão (como já referido no comentário do verso anterior).

Aplicação

Vemos que os discípulos (como também fizeram os amigos de João) caíram no erro muito comum de atribuir toda doença ao pecado, e assim de expressarem, na sua pergunta, um contra-senso.

Cristo desmentifica a situação e com isso relate velhas e novas ideias errôneas com relação a sofrimento, como por exemplo: budismo, espiritismo.

A cura do cego nos mostra algumas conseqüências de se estar na presença de Jesus e em sua dependência:

Nova visão - o homem percebe agora mil coisas que sempre o cercaram, mas que outrora não podia discemir;

Nova alegria - Era liberto do peso da imparioridade e marginalização;

Novo serviço - Pode agir e trabalhar como os que vêem.

“Cristo é a luz do mundo e não há nele treva alguma”. A presença de Cristo e a pessoa de Cristo é a única possibilidade de as trevas serem sobrepujadas. A claridade e a verdadeira visão só podem ser tidas em Cristo Jesus.

Juberto Oliveira da Rocha Júnior

Bibliografia

Bruce F. F. - João - Introdução e Comentário - Série Cultura Bíblica -Vol. 4 -Vila Nova - São Paulo - SP - 1ª Edição. 1987

Michaeles - J. Ransey - Novo Comentário Bíblico Contemporâneo - João - São Paulo - SP - 1ª Edição - Ed. Vida - 1994

rienecker - Frity e Rogers - Cleon - Chave Lingística do Novo testamento grago - Ed. VidaNova - Reimpressão - 1995.

Brown Colen - O Novo Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento - 2ª Reimpressão 1989 - Vila Nova - S.P.

Concordância Fiel do Novo Testamento - Vol. 1 - Grego-Português - Ed. Fiel - 1ª Edição - São José dos Campos - SP. 1994.

Aland Kurt; Black Mothew; Martine Carlo M. - The Greek New Testament - Edição de 1994. Deusche Bibelgersellschaft. D. Stuttgard.

Champlin R.N. - O Novo Testamento Interpretado Versículo por Versículo - Vol. 2 - Ed. Condeis.

Bíblia Sagrada - Tradução de João Ferreira de Almeida - Versão Revista e Atualizada no Brasil . 2ª ed. em letras grandes - Sociedade Bíblica do Brasil - SP -1996.

Schalkwijk -Franco Ireonardo - Coinê - Pequena Gramática do Grego Neotestamento - 7ª ed. - CEIBEL - Patrocínio - MG - 1994.